VINA2 báo cáo tình hình quản trị năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) Xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư báo cáo về tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi công văn xin gia hạn nộp BCTC 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo điều lệ sửa đổi
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) Xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư nội dung điều lệ sửa đổi của Công ty...
Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2
Công ty CPXD số 2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2019. Ban hành theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày 19 tháng 3 năm 2020 Công ty CPXD số 2 (Mã CK: VC2) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020. Xin trân trọng gửi quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
VINA2 thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty kiểm toán sau:
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, thời gian họp: Bắt đầu từ 13h30 ngày 19 tháng 03 năm 2020 (thứ Năm)
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo thay đổi giấy ĐKKD lần thứ 17
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (mã CK - VC2) xin thông báo tới quý cổ đông, quý đầu tư và Ủy ban chứng khoán nhà nước thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
VINA2 thông báo về ngày ĐK cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
VINA2 thông báo về nội quy và thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 mã CK - VC2 xin thông báo về việc đăng ký nội quy lao động và gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp tại Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội