Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ cổ đông Nguyễn Cường
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Cường.
Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2
Ngày 06/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) ban hành nghị quyết số 02/2022/NQ-VINA2 về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hằng
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Cụ thể: Số vốn đầu tư: 54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng)
VINA2 thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu
Ngày 14/12/2021, Tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định số 704/QD-SGDHN về việc chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VINA2 được niêm yết bổ sung cổ phiếu
Phát hành trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 quyết định Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền,
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Nguyễn Cường
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Cường.
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Nguyễn Văn Chính
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn Chính.
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tại mức 50% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
VINA2 thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ chín số 19/2006/GPNCP-VSD-9 ngày 03/12/2021 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán.