Tin tức cổ đông
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ cổ đông Nguyễn Cường
Ngày đăng: 06/01/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Cường.
Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2
Ngày đăng: 06/01/2022
Ngày 06/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) ban hành nghị quyết số 02/2022/NQ-VINA2 về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày đăng: 28/12/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng
Ngày đăng: 21/12/2021
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Cụ thể: Số vốn đầu tư: 54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng)
VINA2 thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu
Ngày đăng: 21/12/2021
Ngày 14/12/2021, Tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định số 704/QD-SGDHN về việc chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VINA2 được niêm yết bổ sung cổ phiếu
Phát hành trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
Ngày đăng: 20/12/2021
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 quyết định Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền,
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Nguyễn Cường
Ngày đăng: 20/12/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Cường.
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Nguyễn Văn Chính
Ngày đăng: 22/12/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn Chính.