Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết...
17/06/2022

Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Ngày 17/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 71/2022/NQ-HĐQT đính kèm).

Chi tiết nghị quyết
 

Các tin tức khác
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thanh Tuyên.
VINA2 công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Ngày 24/06/2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ký hợp đồng số 240622.009/HĐTC.KT7 về việc Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty kiểm toán sau:
VINA2 phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án
Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành Nghị quyết số 59/NQ-VINA2 về việc phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án
VINA2 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Ngày 03/06/2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã có văn bản số 256/2022/TB-VC2 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
VINA2 báo cáo IR quý I năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 báo cáo IR Quý I năm 2022 như sau: Triển vọng ngành Xây lắp và Phát triển Bất động sản; Kết quả hoạt động kinh doanh; Điểm sáng Đầu tư VINA2
VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán. Tổng số tiền đã huy động được là: 300.000.000.000 đồng. Phần vốn/ số tiền huy động dự kiến được sử dụng như sau:
Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHCĐ năm 2022 (tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022)
VINA2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
VINA2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Kính gửi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam