VINA2 thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
13/05/2022

Thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tờ trình đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua. Ngày 13/5/2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 có công văn số 213/2022/TB-VC2 thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.


công văn thông báo

Các tin tức khác
VINA2 báo cáo IR quý I năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 báo cáo IR Quý I năm 2022 như sau: Triển vọng ngành Xây lắp và Phát triển Bất động sản; Kết quả hoạt động kinh doanh; Điểm sáng Đầu tư VINA2
VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán. Tổng số tiền đã huy động được là: 300.000.000.000 đồng. Phần vốn/ số tiền huy động dự kiến được sử dụng như sau:
Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHCĐ năm 2022 (tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022)
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ngày 28/4/2022 , HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2022.
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngày 22 tháng 4 năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022. Xin trân trọng gửi quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
VINA2 Báo cáo thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2021.
VINA2 thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VINA2:
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hằng.