Tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Phòng ban/ đơn vị Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Kỹ sư QS (Thanh quyết toán công trình) Ban KHKT 05 Tại công trường 15/11/2020
2 Cán bộ an toàn Ban KHKT 05 Tại công trường 15/11/2020
3 Kỹ sư trắc đạc Ban KHKT 05 Tại công trường 15/11/2020
4 Kỹ sư hiện trường Ban KHKT 10 Tại công trường 04/11/2020
5 Chuyên viên biện pháp thi công Ban ĐT & PTTT 01 Tại công ty 15/11/2020
6 Chuyên viên giá dự thầu Ban ĐT & PTTT 01 Tại công ty 15/11/2020
7 Chuyên viên phát triển thương hiệu Ban ĐT & PTTT 01 Tại công ty 15/11/2020
8 Kỹ sư hiện trường Ban KHKT 05 Tại công trường 28/10/2020
9 Cán bộ thanh quyết toán Ban KHKT 10 Tại công trường 21/08/2020