Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thanh Tuyên.
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý II năm 2022. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.
VINA2 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 và Danh sách cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi tới quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn và mẫu số 09 CBTT/SGDCK
VINA2 thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK - VC2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động
Ngày 13/07/2022 trên cơ sở giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 20 về thay đổi vốn điều lệ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
VINA2 thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 20
Ngày 13/07/2022, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100105895 lần thứ 20 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.
Quyết định của HĐQT Công ty sửa đổi bổ sung quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT
Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại điều 2 của quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về chức năng nhiệm vụ chính của ban Giám Sát Nội Bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thanh Tuyên.
VINA2 công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Ngày 24/06/2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ký hợp đồng số 240622.009/HĐTC.KT7 về việc Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty kiểm toán sau:
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết...
Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2022