VINA2 thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang chức vụ phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính
Ngày 28/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tiến hành bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang - Cử nhân tài chính, sinh ngày 8/7/1985, đảm nhận giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Đỗ Hướng Đạo)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Đỗ Hướng Đạo)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Thành Dung)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Thành Dung).
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VC2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản công bố thông tin số 380/VINA2-CBTT ngày 22/07/2021 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VC2 của VINA2
VINA2 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) Xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư báo cáo về tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021.