Tin tức cổ đông
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Ngày đăng: 10/09/2021
Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng)
VINA2 Công bố thay đổi sở hữu cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu
Ngày đăng: 09/09/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư MST Đại diện ông Nguyễn Huy Quang
Công bố về thay đổi sở hữu cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu
Ngày đăng: 09/09/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư MST Đại diện ông Nguyễn Huy Quang
VINA2 Công bố về thay đổi sở hữu cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu
Ngày đăng: 09/09/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư MST Đại diện ông Nguyễn Huy Quang
Công bố về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư MST
Ngày đăng: 07/09/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư MST
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Trọng Huân
Ngày đăng: 01/09/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Đỗ Trọng Huân.
VINA2 công bố danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng: 30/08/2021
Ngày 20 tháng 8 năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã thực hiện công bô tài liệu và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nhận được danh sách nhóm cổ đông đề cử 03 (ba) ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Nguyễn Huy Quang
Ngày đăng: 26/08/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Huy Quang.