Tin tức cổ đông
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Ngày đăng: 21/07/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Đỗ Hướng Đạo)
Ngày đăng: 22/07/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Đỗ Hướng Đạo)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Thành Dung)
Ngày đăng: 22/07/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Thành Dung).
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VC2
Ngày đăng: 22/07/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản công bố thông tin số 380/VINA2-CBTT ngày 22/07/2021 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VC2 của VINA2
VINA2 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng: 12/07/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) Xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư báo cáo về tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021.
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2019
Ngày đăng: 18/06/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư thông báo về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh VINA2 Golden Silk Kim Văn Kim Lũ
Ngày đăng: 10/06/2021
Thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 về việc "Thay đổi người đứng đầu chi nhánh VINA2 Golden Silk Kim Văn - Kim Lũ"
VINA2 thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2021
Ngày đăng: 03/06/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty kiểm toán sau: