Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2023
29/08/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2023. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên năm 2023 so với bán niên năm 2022.

Chi tiết bản BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 sau kiểm toán 
Chi tiết bản BCTC Công ty Mẹ bán niên năm 2023 sau kiểm toán 
Chi tiết bản giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2023 so với năm 2022
Chi tiết bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ bán niên năm 2023 so với năm 2022
Chi tiết bản giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2023 trước và sau kiểm toán
Chi tiết bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ bán niên năm 2023 trước và sau kiểm toán
Tải file tại đây