Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
29/04/2021

Ngày 28 tháng 4 năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021. Xin trân trọng gửi quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty. 

 

Tải về toàn bộ biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty. 

Các tin tức khác
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư thông báo về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh VINA2 Golden Silk Kim Văn Kim Lũ
Thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 về việc "Thay đổi người đứng đầu chi nhánh VINA2 Golden Silk Kim Văn - Kim Lũ"
VINA2 thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty kiểm toán sau:
VINA2 thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư thông báo về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
VINA2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
Báo cáo thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2020.
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2:
Đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Thông báo Thông tin "mất sổ chứng nhận cổ đông" và đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Trần Ngọc Long.