Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi công văn xin gia hạn nộp BCTC 2020
20/01/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020 

tải về công văn

Các tin tức khác
VINA2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Ngày 28 tháng 4 năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021. Xin trân trọng gửi quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.
Báo cáo thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2020.
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2:
Đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Thông báo Thông tin "mất sổ chứng nhận cổ đông" và đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Trần Ngọc Long.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
VINA2 báo cáo tình hình quản trị năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) Xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư báo cáo về tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020.