Đính chính báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
20/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đính chính một số nội dung tại báo cáo tài chính riêng năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành

Công văn Đính chính
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022