Nghị quyết của HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
03/04/2024

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (mã CK - VC2) thông báo tới quý cổ đông:

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến họp sẽ điều chỉnh từ tháng 05 năm 2024 và hoàn thành xong trước 30 tháng 6 năm 2024
- Thời gian họp chính thức HĐQT sẽ xem xét phê duyệt vào thời điểm phù hợp để đảm bảo tốt nhất cho công tác tổ chức cũng như tuân thủ theo quy định của pháp luật


chi tiết nghị quyết
công văn gửi UBCK
Các tin tức khác
VINA2 thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VINA2
VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành cổ phiếu mã chứng khoán VC2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Nghị quyết HĐQT VINA2 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn
Thông báo ngày VINA2 chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
VINA2 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã gửi thông báo đến trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán VC2
Nghị quyết của HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:
VINA2 báo cáo thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2023.
Nghị quyết của HĐQT VINA2 về việc thoái vốn tại Công ty CP VINA2 HOMES
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông qua phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần VINA2 HOMES