Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINA2
06/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINA2:
1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 13h30 ngày 28 tháng 4 năm 2021 (thứ Tư)
2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 2, Tòa nhà B - VC2 Golden Heart
                                    KĐTM Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3.   Nội dung họp:      Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Mã CK VC2 theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trước 15h00 ngày 24/04/2021 (thứ Bảy).
6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: WWW.VINA2.COM.VN).
8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
      Ban Tổ Chức Hành Chính
      Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội 
      Điện thoại: (84-4) 3753 4256 - 3753 0936; Fax: (84-4) 3836 1012

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            Đỗ Trọng Quỳnh
 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản:

1. Nghị quyết của HĐQT
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3. Giay xac nhan tham du hop ĐHĐCĐ
4. GIấy mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021 BVSC
6. Dự thảo Điều lệ 2021
7. Giấy ủy quyền cá nhân
8. Giấy ủy quyền theo nhóm
9. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu và Quy chế là việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10.Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021
11.Báo cáo của HĐQT
12.Báo cáo của BKS
13.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
14.Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
15.Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
16.Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
17.Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
18.Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty
19.Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của HĐQT
20.Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS
21. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ 
22.Tờ trình thông qua thành lập công ty con - Công ty CP Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2
23.Tờ trình thông qua thành lập công ty con - Công ty CP Xây dựng VINA2
24.Tờ trình thông qua nội dung về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2 thành loại hình Công ty cổ phần
25.Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Các tin tức khác
VINA2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Ngày 28 tháng 4 năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021. Xin trân trọng gửi quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.
Báo cáo thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2020.
Đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Thông báo Thông tin "mất sổ chứng nhận cổ đông" và đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Trần Ngọc Long.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
VINA2 báo cáo tình hình quản trị năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) Xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư báo cáo về tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi công văn xin gia hạn nộp BCTC 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020