VINA2 dự Lễ ký Hợp đồng BOT đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng
14/05/2021
Các hình ảnh khác