VINA2 KÝ HĐ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY FAVOR UNION VINA
11/08/2020
Ông Nguyễn Việt Cường - TGĐ VINA2 và Ông Liu, Cheng - Shuo ký HĐ
Các hình ảnh khác